🌸...خوش آمدید

مؤسسه پارک سلامت روان

Psycho Health Park Institution

ارائه خدمات توانمند سازی و حمایتی از سالمندان، معلولین ذهنی و...

Providing empowerment and support services for the elderly, mentally disabled and ...

این مؤسسه ی مردم نهاد؛ غیر انتفاعی، غیر سیاسی، و غیر دولتی است و با تکیه به جلب مشارکت های حقیقی و حقوقی و انواع کمک های بشردوستانه اداره می شود.

It is a nonprofit, non-political, non-governmental, non-governmental organization based on genuine, legal and humanitarian contributions

Slider

مجموعه ها

 
 

تلاش

موسسه خیریه و توانبخشی معلولین ذهنی تلاش (پسر بالای 14 سال)

 
 

فاطمه الزهرا(س)

موسسه خیریه و توانبخشی معلولین ذهنی زن بزرگسال فاطمه الزهرا(س) ( دختر بالای 14 سال)

 
 

سرای عاطفه ها

خانه کودکان و نوجوانان سرای عاطفه ها

 
 

پارک سلامت روان

مرکز درمان و بازتوانی معتادین پارک سلامت روان (موضوع ماده 16.

 

سپاس از همراهیتان

کمکهای نقدی خود را می توانید به شماره کارت مؤسسه پارک سلامت روان واریز نمایید : با ما تماس بگیرید.

٥٨٥٩٨٣٧٠٠١٣٠١٩٧٣ تجارت
٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٠٦٦٥٢٤صادرات
٦٠٣٧٩٩١٨٩٩٥١٩٨٤١ملي
بنام خيريه توانبخشي تلاش

.................................

٥٠٢٩٠٨٧٠٠٠٠٣١٩٠٩

كارت موسسه پارك سلامت روان

ارزش های بنیادین

شفافیت، نگاه عالمانه و پیشدستانه در مسائل نوین اجتماعی، قدرشناسی، قداست بالا نسبت به درک و شناخت حوزه های آسیب رسان به سلامت اجتماعی از برنامه¬های خارق¬العاده و اثربخش و نواورانه از ارزش های بنیادین مؤسسه پارک سلامت روان می باشد.

معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال

معلولین ذهنی زن بزرگسال

کودکان و نوجوانان

بازتوانی معتادین

مؤسسین و هیئت مدیره

Joomla Module OT Testimonial powered by OmegaTheme.com

دریافت خبرنامه مؤسسه پارک سلامت روان

Mobile Menu