🌸...خوش آمدید
بازديد مدير كل سازمان بهزيستی استان فارس

بازديد مدير كل سازمان بهزيستی استان فارس

بازديد مدير كل محترم سازمان بهزيستی استان فارس

به همراه معاونت محترم پيشگيری استان

از موسسه پارك سلامت روان ، مددجويان و پروژه های در حال ساخت

 

 


...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Date

28 اسفند 1396

Tags

بازديد