🌸...خوش آمدید

Mission statement بیانیه ماُموریت (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مؤسسه خیریه پارک سلامت روان، سازمان مردم نهادی است که از انگیزه ی والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را با نگاه عالمانه، پیش دستانه، اثر بخشی نوآورانه و به صورت خارق العاده از سطوح پیشگیری تا مداخلات، در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی (اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی- سلامت روان و...) و ارائه خدمات توانمند سازی و حمایتی از سالمندان، معلولین ذهنی و... معطوف دارد. این مؤسسه ی مردم نهاد؛ غیر انتفاعی، غیر سیاسی، و غیر دولتی است و با تکیه به جلب مشارکت های حقیقی و حقوقی و انواع کمک های بشردوستانه اداره می شود. مؤسسه با بهره مندی از هیات اندیشه ورز متشکل از عالمان حوزه دانشگاه و اجراء و با بهره مندی از جدید ترین و کارآمدترین روش های روز دنیا در زمینه آموزش پیشگیرانه و اطلاع رسانی با هدف تامین سلامت اجتماعی آحاد جامعه و همچنین کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق مداخلات عالمانه و اثربخش اداره می شود. مسئولان و کارکنان مؤسسه صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه و با بهره گیری از روش های کارآمد، فعالیت های مؤسسه را توسعه می دهند. شفافیت، نگاه عالمانه و پیشدستانه در مسائل نوین اجتماعی، قدرشناسی، قداست بالا نسبت به درک و شناخت حوزه های آسیب رسان به سلامت اجتماعی از برنامه های خارق العاده و اثر بخش و نواورانه از ارزش های بنیادین مؤسسه پارک سلامت روان می باشد.

 


Mobile Menu