<<🌸خوش آمدید🌸

Mission statement بیانیه ماُموریت (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مؤسسه خیریه پارک سلامت روان، سازمان مردم نهادی است که از انگیزه¬ی والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را با نگاه عالمانه، پیش دستانه، اثر بخشی نوآورانه و به صورت خارق العاده از سطوح پیشگیری تا مداخلات، در راستای کنترل و کاهش آسیب¬های اجتماعی (اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی- سلامت روان و...) و ارائه خدمات توانمند سازی و حمایتی از سالمندان، معلولین ذهنی و... معطوف دارد. این مؤسسه¬ی مردم نهاد؛ غیر انتفاعی، غیر سیاسی، و غیر دولتی است و با تکیه به جلب مشارکت¬های حقیقی و حقوقی و انواع کمک¬های بشردوستانه اداره می¬شود. مؤسسه با بهره¬مندی از هیات اندیشه ورز متشکل از عالمان حوزه دانشگاه و اجراء و با بهره¬مندی از جدید-ترین و کارآمدترین روش¬های روز دنیا در زمینه آموزش پیشگیرانه و اطلاع رسانی با هدف تامین سلامت اجتماعی آحاد جامعه و همچنین کنترل و کاهش آسیب¬های اجتماعی از طریق مداخلات عالمانه و اثربخش اداره می¬شود. مسئولان و کارکنان مؤسسه صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه و با بهره¬گیری از روش¬های کارآمد، فعالیت¬های مؤسسه را توسعه می¬دهند. شفافیت، نگاه عالمانه و پیشدستانه در مسائل نوین اجتماعی، قدرشناسی، قداست بالا نسبت به درک و شناخت حوزه¬های آسیب¬رسان به سلامت اجتماعی از برنامه¬های خارق¬العاده و اثر¬بخش و نواورانه از ارزش¬های بنیادین مؤسسه پارک سلامت روان می باشد.