🌸...خوش آمدید

بازديد رييس محترم اوقاف و امور خيريه ناحيه پنج شيراز حاج آقا نيك سرشت
و جناب آقاي رضايي معاون محترم بهره وري اقتصادي اداره كل اوقاف استان فارس

از موسسه پارك سلامت روان

و موسسه خيريه معلولين ذهني تلاش و خانه كودكان و نوجوانان سراي عاطفه ها

مورخ ٩٦/١٢/١٥