🌸...خوش آمدید

بازديد مدير كل محترم سازمان بهزيستی استان فارس

به همراه معاونت محترم پيشگيری استان

از موسسه پارك سلامت روان ، مددجويان و پروژه های در حال ساخت

 

 


...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................